Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Integrale samenwerking binnen een gemeente

Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

Om overgewicht effectief aan te pakken is het belangrijk om met verschillende gemeentelijke sectoren samen te werken aan een integrale gezondheidsaanpak. Om dit tot stand te brengen dienen functionarissen van verschillende beleidssectoren op strategisch, tactisch en operationeel niveau zowel functioneel (horizontaal) als hiërarchisch (verticaal) met elkaar samen te werken. In de praktijk blijkt dat deze samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie erg lastig is (Steenbakkers, 2012)¹.

Doel van het onderzoek:

De doelstelling van dit onderzoek is om de factoren die van invloed zijn op het proces van integraal samenwerken binnen de gemeente in kaart te brengen. Hierbij is vooral gekeken naar motiverende factoren, vaardigheden en omstandigheden.

De volgende vraag stond centraal: Waar liggen verbeterpunten voor interne afstemming en integrale samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie?

Evt. toelichting over het onderzoek:

In dit kleinschalig kwalitatief onderzoek zijn in april en mei 2012 open semigestructureerde interviews gehouden met 16 medewerkers van de gemeente;
4 wethouders, 1 afdelingshoofd en 10 beleidsmedewerkers van verschillende beleidssectoren. De analyse heeft plaatsgevonden door de uitgewerkte
interviews  te analyseren.  Per geïnterviewde zijn de antwoorden ingedeeld in diverse categorieën en is bekeken hoe ze zich tot elkaar verhouden.  Het
theoretisch kader dat in dit onderzoek is gebruikt is specifiek ontwikkeld om processen van integraal werken te beschrijven en te verklaren. In dit onderzoek is gekeken naar de motivatie, vaardigheden  én omstandigheden van integraal samenwerken. Dit is itgesplitst naar functie en elementen die de onderlinge samenwerking kunnen bevorderen of belemmeren.

Looptijd 0000-00-00 t/m 2013-10-09
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever GGD Zuid Limburg
Contactpersoon KlaasJan Hajema - 045 850 5472 - klaasjan.hajema@ggdzl.nl
Uitvoerder onderzoek GGD Zuid Limburg
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Bestuur en Politiek
Doelgroep Patiënten/cliënten